Logo

Inspektor Ochrony Danych - wzmocnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w organizacji

Date

Thursday, March 14, 2024

Time

11:00 AM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Wyrażam zgodę na kierowanie do mnie przez Audytel S.A. działań marketingowych na podane przeze mnie dane kontaktowe:
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Agenda

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy na webinar Inspektor Ochrony Danych - wzmocnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w organizacji.

 

W dobie dynamicznego rozwoju technologii oraz coraz bardziej zaawansowanych zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych, funkcja Inspektora Ochrony Danych (IOD) staje się niezwykle istotnym elementem w zapewnianiu bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz przestrzeganiu przepisów dotyczących ochrony prywatności.

Podczas webinaru omówione zostaną rola i zadania IOD w kontekście jego relacji z administratorem danych oraz wskazane zostanie jak zadania IOD wpływają na skuteczną ochronę danych w organizacji. Uczestnictwo w webinarze pomoże Państwu lepiej zrozumieć jak można lepiej zadbać o dane osobowe pracowników, klientów, partnerów biznesowych i innych interesariuszy. Pomocne we właściwym kształtowaniu zadań, roli i pozycji Inspektora Ochrony Danych są wyniki badań przeprowadzonych przez Europejską Radę Ochrony Danych, z których rekomendacje zostaną Państwu przedstawione. Zostaną Państwu również zaprezentowane wyniki sprawozdania Urzędu Ochrony Danych Osobowych na temat badania kluczowych obowiązków administratorów w zakresie zapewnienia prawidłowego wykonywania funkcji IOD.

 

 

Agenda:

1. Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych.

2. Pozycja Inspektora Ochrony Danych.

3. Zadania Inspektora Ochrony Danych.

4. Wnioski i rekomendacje dotyczące IOD wynikające z prac UODO i EROD.


Data: Czwartek, 14 marca 2024 r., godz. 11:00-12:30.


Zapraszamy!

Krzysztof Gołaszewski

Doświadczony menedżer z praktyką zdobytą w centralnej administracji państwowej oraz w dużych spółkach akcyjnych w sektorze telekomunikacyjnym, energetycznym i bankowym.

Jest ekspertem w dziedzinie ochrony danych osobowych, ładu korporacyjnego, zarządzania procesowego, audytu, compliance i etyki biznesu.

Jest certyfikowanym oficerem compliance, posiada certyfikat PRINCE-2. Uczestniczył w procesach dostosowania organizacji do RODO, audytach zgodności z prawem ochrony danych osobowych, przygotowywaniach dokumentacji wdrożeniowych, opiniowania umów oraz opiniowania projektów aktów prawnych z punktu widzenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Wyróżnia się biegłością w tworzeniu dokumentacji prawnej dotyczącej ochrony danych osobowych.
Klauzula informacyjna:
 • Administratorem Państwa danych osobowych w związku z uczestnictwem w webinarze jest Audytel S.A. z siedzibą przy ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa (dalej również jako „Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail info@audytel.pl, telefonicznie pod numerem 48 22 537 50 50, lub pisemnie poprzez adres ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa.
 •  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@audytel.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie niezbędnych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu e-mail) uniemożliwi wzięcie udziału w webinarze.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu identyfikacji uczestników wydarzenia, kontaktu z Państwem, obsługi udziału w wydarzeniu oraz wystawienia dyplomu potwierdzającego wzięcie przez Państwa udziału w organizowanym przez Administratora webinarze. W tym przypadku podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na organizacji wydarzenia w związku z przesłanym zgłoszeniem udziału w wydarzeniu. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres dwunastu miesięcy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w ww. celach.
 • Jeżeli Państwo wyrażą zgodę na przesyłanie Państwu informacji handlowych dotyczących produktów własnych Administratora, Administrator w tym celu będzie przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego. W tym przypadku Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych lub do czasu wycofania zgody na przesyłanie informacji handlowej na wybrane przez Państwa urządzenie końcowe.
 • Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, Administrator przestanie przetwarzać Państwa dane osobowe, chyba że zaistnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności – w takim wypadku Administrator niezwłocznie poinformuje Państwa o ich istnieniu.
 • Zgodę na kontakt marketingowy w odniesieniu do konkretnego urządzenia końcowego mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie, aczkolwiek cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Administrator powierzy Państwa dane osobowe dostawcy serwisu szkolenia, tj. ClickMeeting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A4, 80-387 Gdańsk. Korzystanie z serwisu szkolenia podlega Regulaminowi Świadczenia Usługi oraz Polityce Prywatności ClickMeeting, które są dostępne na stronie https://clickmeeting.com/pl/legal. W przypadku korzystania przez Państwa z funkcji czatu, dane osobowe zostaną udostępnione innym uczestnikom spotkania online.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być też dostawcy Administratora, np. świadczący usługi informatyczne.
 • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na prawa uczestników webinaru.
 •  Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Podanie danych identyfikacyjnych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne, aby zapobiec sytuacjom uczestnictwa w webinarze osób niezarejestrowanych i zapewnić bezpieczne warunki do merytorycznej dyskusji. Uczestnik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. Audytel S.A. zastrzega sobie prawo weryfikacji uczestników z uwagi na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa, o której mowa w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233).