Logo

Rynek energii i efektywność energetyczna – nadchodzące zmiany i nowe obowiązki

Date

Thursday, July 4, 2024

Time

11:00 AM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Wyrażam zgodę na kierowanie do mnie przez Audytel S.A. działań marketingowych na podane przeze mnie dane kontaktowe:
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Agenda

Szanowni Państwo,

Obecna sytuacja na rynku energii oraz rosnące wymagania Europejskiego Zielonego Ładu, stawiają przedsiębiorstwa przed koniecznością redefinicji swoich strategii energetycznych. Zapraszamy na webinar, który oferuje kompleksowe spojrzenie na aktualne wyzwania i możliwości na rynku energii, a także praktyczne podejście do efektywności energetycznej w kontekście nowych regulacji.

 

Podczas naszego webinaru eksperci branży energetycznej przedstawią aktualną sytuację rynkową, omawiając kluczowe aspekty, takie jak rynek kontraktów terminowych, rynek dnia następnego (SPOT), rynek bilansujący oraz wpływ cen gazu, węgla i uprawnień do emisji CO2 na strategie przedsiębiorstw. Zostaną również przedstawione metody budowania zrównoważonej strategii energetycznej, która odpowiada na wymogi Europejskiego Zielonego Ładu oraz kładzie nacisk na audyty energetyczne i efektywność energetyczną jako kluczowe elementy tej strategii.

 

Agenda:

 • Omówienie sytuacji na rynku energii w 2023 r. oraz pierwszej połowie 2024 r. 
 • Rynek kontraktów terminowych.
 • Rynek dnia następnego (SPOT) i rynek Bilansujący.
 • Ceny gazu, węgla i uprawnień do emisji CO2.
 • Budowa strategii energetycznej przedsiębiorstwa w obliczu Europejskiego Zielonego Ładu.
 • Efektywność energetyczna – nieodłączny element strategii energetycznej przedsiębiorstwa.
 • Audyt energetyczny przedsiębiorstwa.
 • Audyt efektywności energetycznej.


Dla kogo jest ten webinar?

Webinar skierowany jest do menedżerów ds. energii wszystkich zainteresowanych optymalizacją zarządzania energią w swoich organizacjach.Data:

Czwartek , 4 lipca 2024 r., godz. 11:00-12:30


Zapraszamy!

dr inż. Sebastian Gurgacz

Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej na kierunku Energetyka, doktor nauk technicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w kraju jak i za granicą.

Ekspert w dziedzinie zarządzania energią, efektywności energetycznej, ciepłownictwa. Koordynator wielu projektów doradczych obejmujących zagadnienia zarządzania energią, optymalizacji kosztów zakupu i zużycia energii oraz transformacji energetycznej, głównie dla sektora przedsiębiorstw. Opracowuje strategie energetyczne oraz stanowi wsparcie w procesie inwestycyjnym we własne instalacje OZE i zakup w formule PPA dla największych polskich firm. Członek Ogólnopolskiego Zrzeszenia Audytorów Energetycznych (ZAE), rekomendowany przez ZAE w dziedzinie: audyty efektywności energetycznej. Był odpowiedzialny za wdrożenie programu modernizacji lokalnych ciepłowni w celu dostosowania ich do wymagań dyrektywy MCP oraz doprowadzenia do statusu efektywnego systemu ciepłowniczego.

Pełnił również funkcję doradczą przy Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK). Autor licznych publikacji naukowych i branżowych w dziedzinie energetyki.
Klauzula informacyjna:
 • Administratorem Państwa danych osobowych w związku z uczestnictwem w webinarze jest Audytel S.A. z siedzibą przy ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa (dalej również jako „Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail info@audytel.pl, telefonicznie pod numerem 48 22 537 50 50, lub pisemnie poprzez adres ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa.
 •  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@audytel.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie niezbędnych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu e-mail) uniemożliwi wzięcie udziału w webinarze.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu identyfikacji uczestników wydarzenia, kontaktu z Państwem, obsługi udziału w wydarzeniu oraz wystawienia dyplomu potwierdzającego wzięcie przez Państwa udziału w organizowanym przez Administratora webinarze. W tym przypadku podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na organizacji wydarzenia w związku z przesłanym zgłoszeniem udziału w wydarzeniu. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres dwunastu miesięcy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w ww. celach.
 • Jeżeli Państwo wyrażą zgodę na przesyłanie Państwu informacji handlowych dotyczących produktów własnych Administratora, Administrator w tym celu będzie przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego. W tym przypadku Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych lub do czasu wycofania zgody na przesyłanie informacji handlowej na wybrane przez Państwa urządzenie końcowe.
 • Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, Administrator przestanie przetwarzać Państwa dane osobowe, chyba że zaistnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności – w takim wypadku Administrator niezwłocznie poinformuje Państwa o ich istnieniu.
 • Zgodę na kontakt marketingowy w odniesieniu do konkretnego urządzenia końcowego mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie, aczkolwiek cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Administrator powierzy Państwa dane osobowe dostawcy serwisu szkolenia, tj. ClickMeeting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A4, 80-387 Gdańsk. Korzystanie z serwisu szkolenia podlega Regulaminowi Świadczenia Usługi oraz Polityce Prywatności ClickMeeting, które są dostępne na stronie https://clickmeeting.com/pl/legal. W przypadku korzystania przez Państwa z funkcji czatu, dane osobowe zostaną udostępnione innym uczestnikom spotkania online.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być też dostawcy Administratora, np. świadczący usługi informatyczne.
 • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na prawa uczestników webinaru.
 •  Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Podanie danych identyfikacyjnych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne, aby zapobiec sytuacjom uczestnictwa w webinarze osób niezarejestrowanych i zapewnić bezpieczne warunki do merytorycznej dyskusji. Uczestnik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. Audytel S.A. zastrzega sobie prawo weryfikacji uczestników z uwagi na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa, o której mowa w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233).